ПОБЕДИТЕЛИ

в ИГРА-ТОМБОЛА „ДОБРЕ ДОШЛИ В JUSTCALL”

Според регламента на играта на 01.06.2014, бяха изтеглени за победители следните лица със съответните награди:

1.
Стефан Пламенов Тотев - 1 брой предплатени 10 лева с ДДС за разговори JustCall;
2. Илия Данчев Данков - 1 брой предплатени 20 лева с ДДС за разговори JustCall;
3. Любен Тодоров Петков - 1 брой предплатени 30 лева с ДДС за разговори JustCall;
4. Виктор Иванов Якимов - 1 брой предплатени 50 лева с ДДС за разговори JustCall;
5. Михаил Сълев Сълев - 1 брой предплатен 6 месечен абонамент за интернет Оптик 45 Мbps от НЕТ1, на цена от 59 лева с ДДС;
6. Недко Иванов Захариев - 1 брой предплатен 6 месечен абонамент за цифрова ТВ от НЕТ1, на цена от 79 лева с ДДС


Всеки от победителите ще бъде потърсен между 02 юни 2014 и 10 юни 2014 за да получи наградата си.

________________________________________________________________________________________________________________________

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИГРА-ТОМБОЛА
„ДОБРЕ ДОШЛИ В JUSTCALL”


1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатор на Играта е „НЕТ 1” ЕООД.

Официалните Правила са публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на играта на интернет адрес www.justcall.bg.

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

От 19.05.2014 г. до 31.05.2014 г. включително, участниците могат да се регистрират в сайта JustCall.bg, използвайки специално създадения за целта БОНУС КОД „JCWEL”. Тегленето на печелившите ще бъде на 01.06.2014 г.

3. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Желаещите да участват в ИГРАТА е необходимо да попълнят регистрационната форма на сайта JustCall.bg, като в полето БОНУС КОД задължително попълват „JCWEL” без кавички.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

ИГРАТА е отворена за участие на всички физически лица, с изключение на служителите на „НЕТ 1” ЕООД, както и членовете на семействата на всички посочени по-горе служители (деца, родители и съпрузи).

5. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

За валиден се счита всяка успешна регистрация, според условията на услугата, посочени в сайта JustCall.bg.

Организаторът на ИГРАТА не носи отговорност при условие, че печеливш участник е участвал с невалидни или неточни данни: име, ЕГН, адрес или телефон.

Печелившите участници ще бъдат избрани чрез томбола. Ще бъдат раздадени 6 награди, които могат да бъдат използвани само на територията на гр. София.

Всеки печеливш може да спечели само една награда от Играта.

Победителите ще бъдат уведомени лично по телефона не по-късно от 10 дни след финала на играта. За да получи награда ползване на услугата интернет или цифрова телевизия, Победителят (или негов надлежно упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно) следва да се яви в офиса на „НЕТ 1” не по-късно от 20 дни след уведомлението.

В случай, че победителят или негов надлежно упълномощен представител не е в състояние да получи наградата, организаторите си запазват правото да предоставят наградата на друг участник. Играта се предоставя на друг участник и в случай че победителят не може да я използва на територията на гр. София.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

1 брой предплатени 10 лева с ДДС за разговори JustCall;
1 брой предплатени 20 лева с ДДС за разговори JustCall;
1 брой предплатени 30 лева с ДДС за разговори JustCall;
1 брой предплатени 50 лева с ДДС за разговори JustCall;
1 брой предплатен 6 месечен абонамент за интернет Оптик 45 Мbps от НЕТ1, на цена от 59 лева с ДДС;
1 брой предплатен 6 месечен абонамент за цифрова ТВ от НЕТ1, на цена от 79 лева с ДДС

Награди не могат да бъдат заменяни срещу левовата им равностойност или друга стока.

7. ОТГОВОРНОСТ

Всички регистрации след определения краен срок на ИГРАТА, описани в настоящите Официални Правила, се считат за невалидни.

Организаторът на ИГРАТА не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

8. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за пари и други изгоди.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати ИГРАТА по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

10. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящия ИГРА участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в ИГРАТА и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на ИГРАТА, включително и за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организаторът, като не се дължи заплащане относно ползването им от страна на Организатора.

С участието си в настоящата ИГРА участниците дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни да бъдат използвани от Организатора на ИГРАТА за целите и нуждите на ИГРАТА.

11. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Официалните правила са достъпни на Интернет адрес www.justcall.bg за периода на ИГРАТА. Повече информация може да бъде получена на телефон 0700 35 000.

Участвайки в тази ИГРА, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия.

Доведи приятел - Спечели бонус за безплатни разговори!

Доведи приятел - Спечели бонус за безплатни разговори!

Искаш ли да спечелиш бонус за безплатни разговори? ...а твоите приятели?
Доведи приятел в Just Call и спечелете и двамата бонус за разговори!
Какво е Доведи приятел?
Изпращаш покана на имейл-а на твой познат от специалната за целта в профила ти страница "Доведи приятел". Когато твоят приятел се регистрира и зареди своята сметка, ти и той - И ДВАМАТА получавате по 1 лев БОНУС към баланса си.
Можеш да изпращаш неограничен брой имейли.
Колкото повече приятели доведеш, толкова повече безплатни разговори ще можеш да проведеш.

Прочети повече
Не показвай повече